Όροι και προϋποθέσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

Αγαπητέ Επισκέπτη,
Το Citylaserlab αναγνωρίζει και σέβεται την σημασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει απόλυτα την πολιτική τoυ στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΚ (εφεξής ΓΚΠΔ).
Σε καλούμε, λοιπόν, να αφιερώσεις λίγο χρόνο για να λάβεις γνώση της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας www.citylaserlab.gr, η οποία αποτελεί τμήμα της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η Επιχείρησή μας προκειμένου να κατανοήσεις πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου στοιχεία, πως τα προστατεύουμε και ποια είναι τα δικαιώματά σου.

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων μου;
Το www.citylaserlab.gr σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Γεωργία Μητροπούλου», με έδρα το Αμαρούσιο Αττικής, 28ης Οκτωβρίου 3, τηλ. 2110157790, email citylaserlab1[@]gmail.com (εφεξής «Επιχείρηση»). Με βάση το νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), η Επιχείρηση είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που παρέχονται στο www.citylaserlab.gr (εφεξής Citylaserlab).

2. Πώς συλλέγετε τα δεδομένα μου και για ποιο λόγο;
Στo Citylaserlab συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς οι ίδιοι άμεσα και με τη θέλησή σας, συνεπώς η απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Κατ΄ εξαίρεση, υπάρχουν δεδομένα που συλλέγουμε «αυτόματα» κατά την επίσκεψή σας και δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies (για την πολιτική των Cookies παρακαλούμε πατήστε εδώ). Ειδικότερα:

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα
Κατά την είσοδό σας στo Citylaserlab αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας (server) και χωρίς δική σας ενέργεια:

 • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας,
 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
 • συναφή τεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της σύνδεσης και τη λειτουργία της συνεδρίας.

Όλα τα ανωτέρω αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file). Η καταγραφή αυτή γίνεται αυτόματα λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου.

3. Γιατί τα συλλέγετε και με ποιο δικαίωμα; (Σκοπός επεξεργασίας – Νομική βάση)
Το Citylaserlab έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή δημιουργία της σύνδεσης με την ιστοσελίδα μας και τη σωστή λειτουργία αυτής, αλλά και για να διασφαλίσει την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων, αλλά και να θεμελιώσει, να ασκήσει ή να υποστηρίξει νομικές αξιώσεις. Επιπρόσθετα, ενδέχεται, με βάση το ισχύον πλαίσιο, να μας ζητηθούν στοιχεία από αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, τα οποία θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παρέχουμε, πάντα υπό αυστηρές προϋποθέσεις και όρους. Επίσης, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και για την δική σας προστασία από κακόβουλους χρήστες.

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας CitylaserLab
Ο επισκέπτης του Citylaserlab έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία αυτή και αποτελούν προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τηλέφωνο
 • Εmail

Μπορεί επίσης να μας αποστείλει απευθείας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση citylaserlab1@gmail.com

Γιατί τα συλλέγετε και με ποιο δικαίωμα; (Σκοπός επεξεργασίας – Νομική βάση)
Το Citylaserlab επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να απαντήσουμε στο σχετικό αίτημά σας, με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε με την αποστολή του μηνύματός σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν της ανάκλησής της.
Η αποστολή και μόνο ενός email ή η υποβολή μίας φόρμας επικοινωνίας δεν σας καθιστά πελάτη της Επιχείρησης, συνεπώς δεν αποτελεί από μόνο του επαρκή λόγο για να σας εντάξουμε στη βάση δεδομένων μας ούτε διατηρούμε τα στοιχεία σας για εμπορική προώθηση.
Προσοχή: Στα μηνύματα που αποστέλλονται με τη χρήση φόρμας επικοινωνίας ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με εσάς ή προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές, το Citylaserlab έχει δικαίωμα άμεσης διαγραφής του σχετικού μηνύματος.

3. Για πόσο καιρό τηρείτε τα δεδομένα μου;
Ως γενική αρχή, διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Υπάρχουν σαφώς ορισμένες περίοδοι αποθήκευσης για κάθε κατηγορία δεδομένων. Εάν αποστείλετε για παράδειγμα μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας προς το Citylaserlab, το μήνυμα και τα στοιχεία σας θα διαγραφούν εντός 2 μηνών από την ημερομηνία αποστολής του τελευταίου μηνύματος που θα λάβουμε από εσάς. Εφόσον μετά την επικοινωνία σας, η Επιχείρηση σας παράσχει τις υπηρεσίες της διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική μας σχέση ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το χρόνο τήρησης κάθε κατηγορίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και στο citylaserlab1[@]gmail.com.
Τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα αποθηκεύονται στο σύστημα της εταιρείας, το οποίο φιλοξενείται σε εξυπηρετητή (server) που χρησιμοποιεί πόρους από τις υποδομές του κέντρου δεδομένων (data center) της Amazon, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Η διαχείριση του εξυπηρετητή διενεργείται με τις ενδεδειγμένες μεθόδους, αποκλειστικά και μόνο από αυστηρώς περιορισμένο προσωπικό της ίδιας της Επιχείρησης, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων.
Επισημαίνουμε ότι ακόμα και εάν υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή των δεδομένων σας, είναι δυνατό να διατηρήσουμε ορισμένα από αυτά, αποκλειστικά και μόνο λόγω έννομων υποχρεώσεων ή για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

4. Με ποιον μοιράζεστε τα δεδομένα μου;
Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι πολύ σημαντικά για εμάς. Για το λόγο αυτό, τo Citylaserlab δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτα πρόσωπα για προωθητικούς, εμπορικούς ή άλλους σκοπούς ούτε τα χρησιμοποιεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην των ως άνω ρητά αναφερόμενων. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων (εκτελούντες την επεξεργασία) για πολύ συγκεκριμένες και απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες (hosting ή web analytics), με τους οποίους έχουμε συμβληθεί και οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα ασφάλειας με σκοπό την παροχή ασφαλών υπηρεσιών. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραστούμε δεδομένα με δικαστικές ή αστυνομικές αρχές, υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.

5. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον ΓΚΠΔ αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματά σας:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά.
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να μας υποβάλετε έγγραφο αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 3, Αμαρούσιο, ΤΚ 15124 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: citylaserlab1[@]gmail.com.
Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζουμε κάποιο δικαίωμά σας σε σχέση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6. Είμαι ανήλικος επισκέπτης. Τι κάνετε με τα προσωπικά μου δεδομένα;
Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή διατηρούμε εν γνώσει μας, δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση και εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν έχουν παρασχεθεί με τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική σας μέριμνα, θα προβούμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να υπάρξει άμεση διαγραφή αυτών. Εάν αντιληφθείτε ότι ανήλικος κάτω των 18 ετών, μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από κηδεμόνα.

7. Πως προστατεύει το Citylaserlab τα προσωπικά μου δεδομένα;
Το Citylaserlab και η Επιχείρηση δεσμεύονται να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζουμε μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετούμε εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας και εκπαιδεύουμε κατάλληλα το προσωπικό μας, καταβάλλοντας συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή επεξεργασίας και τήρησή τους.

8. Ποια είναι η Πολιτική του Citylaserlab για τα Cookies;
Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στο Citylaserlab.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies εδώ

9. Μπορεί να αλλάξει η παρούσα πολιτική σας;
Είναι πιθανό, κυρίως προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Γι’ αυτό, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια το περιεχόμενο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων, με σχετική ανακοίνωσή μέσω του Citylaserlab. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση του Citylaserlab λογίζεται ως αποδοχή της.

10. Αν έχω ερωτήσεις σε σχέση με τα προσωπικά μου δεδομένα σε ποιόν μπορώ να απευθυνθώ;
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική μας ή τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας γενικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο citylaserlab1[@]gmail.com ή τηλεφωνικά στο 2110157790.